skip to Main Content

Med lov skal man land bygge!

Statslige restriktioner krænker borgeres retssikkerhed ved arealreservationer!
Retsudvalgets ekspertmøde om ekspropriation, arealreservation m.m.
Christiansborg, den 13.10.2021.


Kim T. Rasmussen, beboer i arealreservation fortæller åbent om sine oplevelser.

Restriktionerne har ALDRIG været vurderet af Domstolene, og derfor er borgere fortsat stavnsbundet af urimelige restriktioner og erstatningsfri klausuler ifm. arealreservationer.

Folkevalgte politikere og borgere vil ved en undersøgelseskommission få sikkerhed om lovligheden ved restriktionerne klausuler ifma arealreservationer jf. Grundlovens § 73 og EMRK, tillægsprotokol 1, artikel 1.

Borgeres manglende økonomiske ressourcer er hovedårsag til manglende juridisk afgørelse ved domstolene. Det er ikke et demokrati som Danmark værdigt, og INGEN folkevalgte politikere har gennem flere år, udvist ansvarlighed ifm. krænkelser af borgerne, og dermed deres vælgere!

Grundlovens §73, stk. 1 og EMRK tillægsprotokol 1, stk. 1 er ultimative love, som beskytter borgernes private ejendomsret.

Grundloven og EMRK er tilsidesat ved arealreservationer, da;

  1. Ekspropriation skal vedtages ved lov af et parlamentarisk flertal.
  2. Ekspropriation skal vedtages af et parlamentarisk flertal til gavn for almenvellet,
  3. Ekspropriation skal vedtages af et parlamentarisk flertal, så borgere modtager rettidig fuld erstatning.

Men realiteten er desværre dette;

  1. et parlamentarisk flertal i Folketinget har ikke vedtaget en lov om ekspropriation til gavn for almenvellet.
  2. borgere modtager ikke rettidig fuld erstatning ved indgreb i deres private ejendomsret.
  1. et parlamentariske flertal har ikke vedtaget en lov om restriktioner og erstatningsfri klausuler ved arealreservationer
  2. et parlamentariske flertal har ikke vedtaget lov om restirktionerner er til fordel for almenvellet
  3. et parlamentarisk flertal har ikke vedtaget en lov, som betyder, at fuld erstatning betales rettidigt – Tværtimod

Forudsætningerne for “beslaglæggelse og tinglyste servitutter” af borgeres private ejendomsret er IKKE opfyldt, jf. Grundloven og ERMK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention).

Det oprindelige grundlag til bl.a. restriktioner og erstatningsfrie klausule blev besluttet af daværende Københavns Amt i 1982, som var øverste myndighed ved administration af Fingerplanen i Hovedstadsområdet.

Efterfølgende er regulativerne udvidet til andre amter og arealreservationer  i Danmark.

Såvidt vi har kunne konstatere har folkevalgte politikere aldrig vedtaget en lov med parlamentarisk flertal om de indgreb, der sker i den private ejendomsret, jf. i Grundlovens §73 ved arealreservationer.

Proportionalitetsprincippet fastslår, at foranstaltninger ikke må gå ud over konsekvenserne i forhold til nødvendigheden med hensyn til formålet.

Statens hovedformål ved arealreservationer er økonomiske besparelser, mens borgeren ønsker personlig frihed og beskyttelse af sin private ejendomsret.

Ved arealreservationer overskygger Statens hovedformål berørte lodsejeres og naboers retssikkerhed og ejendom..

Legalitetsprincippet er også tilsidesat, da det omfatter den juridiske teori med to hovedelementer:

  1. Lovgivning prioriteres højere fremfor administrative retsakter (administrative retningslinjer udstedt af forvaltningen), og kan kun ophæves ved lov.
  2. Legalitetsprincippet omfatter hjemmelskravet, også kaldet den materielle lovs princip. Forvaltningen ikke kan udstede administrative restriktioner, uden lovhjemmel i Grundloven. Eksempel: Tinglyste erstatningsfrie klausuler, som gennem årene er pålagt mange byggeprojekter, og betyder at borgeren ikke får erstatning ved en eventuel ekspropriation.

I 2010 estimerede Trafikudvalget den økonomiske besparelse ved Ring 5 til ca. dkr. 20 milliarder, men uden beregning af tabte indtægter, og borgernes tab via erstatningsfri klausuler.

Statens besparelser betales derfor af lodsejere i det endelige regnskab. Borgernes retssikkerhed er ikke-eksisterende på samme vilkår, som andre borgere uden restriktioner ved ekspropriation.

Grunden til, at arealreservationer ikke er prøvet ved domstolene, er primært økonomi og begrænset ressourcer. Borgerne lever dagligt i usikkerhed og begrænset råderet over deres private ejendomme på ubestemt tid.

Et tocifret tusindvis af borgere i Danmark er frihedsberøvet, og må vente på en vedtagelse af lov om eventuel ekspropriation, eller måske en frifindelse, hvor ejendommen ikke er en del af ekspropriationen. Til gengæld kan borgeren, så se frem til støjgener, som nabo til en kommende motorvej eller jernbane!

Vi er overbeviste om, at Staten taber denne sag ved en domstolsafgørelse og årsag til, at den lovgivende magt ikke ønske evaluering af emnet.

Hvis en eller flere folkevalgt€ politiker(e), som læser dette, tør udfordre systemet omkring lovhjemmel, så vil det være en vinder blandt vælgerne.

Lovhjemmel til indgreb i den private ejendomsret, skal vedtages af et parlamentarisk flertal jf. Grundlov og EMRK, hvilket aldrig er sket.

Se Retsudvalgets eksperthøring fra oktober, 2021 om myndigheders indgreb i borgeres retssikkerhed
og krænkelse af deres ejendomsret!
Kim T. Rasmussens beretning, starter ca. 35 min. inden i udsendelsen.

Statslige arealreservationer frihedsberøver borgeres retssikkerhed. Se Retsudvalgets ekspertmøde, som streames direkte via Folketing TV.

Ca. 35 minutter inde i videoen, kan du se Kim T. Rasmussen og Karina Mai’s indslag om at bo som gidsler og være stavnsbundet i en arealreservation.

Der er ingen muligheder for at ændre på ejendommene på grund af arealreservation, og statslige indgreb i den private ejendomsret umuliggør muligheden for selv at kunne bestemme på samme vilkår som andre danske borgere.

Det er rystende beretninger, som understreger vigtigheden af, at lovgivningen på området ændres.

Ideen til den konkrete arealreservation blev skabt i 1947 i forbindelse med Hovedstadsområdets Fingerplan. Fingerplanen er grundlag til arealreservationen Ring 5, som blev til virkelighed i 1973, og de restriktive indgreb har eksisteret i næsten 50 år.

Karina og Kim’s historier er ikke unikke, der findes tusindvis af borgere i Danmark, som er i præcis samme situation uden lovhjemmel.

Talenotat

Se Kim Teglstrup Rasmussens talenotat, som blev benyttet ved Retsudvalgets ekspertmøde den 13. oktober, 2021.

Præsentationen indeholder en ærlig og rystende beretning fra en borger med statens indgreb i den private ejendomsret.

Der fortælles om umenneskelige udfordringer med offentlige byggemyndigheder. 

Statslige arealreservationer frihedsberøver borgeres retssikkerhed.

Der må og skal findes en løsning om nedlæggelse af reservationerne og/eller økonomisk kompensation for udsatte borgere. Eksempel: Der betales fuld ejendomsskat, uagtet forholdene.

Læs hele artiklen fra TV2 Lorry

Føles som et diktatur!
Men glæden over den skrinlagte motorvej er nu blevet erstattet over en frygt for den mulige enorme solcellepark, der dog stadig ikke er sikkert, bliver vedtaget.

– Vi har etableret vores liv her, som vi ikke lige kan flytte et andet sted hen. Og hver gang vi har en lille sejr, er lykkerusen kæmpestor. Men samtidig bliver chokket også tilsvarende stort over planer som dem her. Vi har en følelse af, at systemet er umuligt at kæmpe imod. Det er en indgriben i vores private ejendomsret, hvor det føles mere som et diktatur end et demokrati, siger Karina Mai Hansen.

Karina Mai ejer sammen med sin mand; Mikki en rideskole, og TV2 Lorry interviewede Karina i 2019.

Oplev Karinas historie som lodsejer, og udfordringer, der følger med, når ejendommen er beliggende i en arealreservation.

Da Karina og Mikki købte rideskolen var de ikke vidende om, at ridehallen var erstatningsfri for staten ved ekspropriation, og betyder et tab på ca. 2. mill.

Det er svært at finde hesteejendomme på Sjælland, og ekspropriation kan medføre, at 30 heste skal aflives, og Karina skal finde et nyt erhverv.

Statslige arealreservationer krænker borgeres retssikkerheden - uden lovhjemmel

Tusindvis af danskere bor ufrivilligt i arealreservationer og stavnsbundet. I Danmark er der mange arealreservationer, som ikke er kendt af offentligheden.

Statslige arealreservationer krænker borgeres retssikkerhed - uden lovhjemmel

Den 13.10.21 var Kim T. Rasmussen sammen med Karina Mai, inviteret til Retsudvalgets ekspertmøde på Christiansborg fremlæggelse af deres oplevelser, som lodsejere i en arealreservation.

Retsudvalget ønskede at høre de rigtige ”eksperters” oplevelser ved at bo i en arealreservation, være stavnsbundet og reelt taget som gidsler på ubestemt tid.

Kim fortæller åbent og ærligt om et næsten 21-årigt mareridt, med ukorrekte byggetilladelser i byggefasen, og restriktioner ved byggetilladelser siden købet af ejendom. Sygdom, manglende lyst til at arbejde og økonomi har været konsekvenser efter kontakt til de offentlig myndigheder.

Oplægget vil indgå som en del af politikernes vurdering ved fremsættelse af lovforslag, om ændringer i lovgivningen ved arealreservationer.

Kim T Rasmussen kommer ligeledes ind på Grundlovens § 73 og EU-charteret i forbindelse med borgeres frihedsberøvelsen af den private ejedomsret.

Hvis du læser dette, og er politiker, så er det vores håb, at du forstår, at denne behandling og tilsidesættelse af retssikkerheden IKKE foregår i et demokratisk og ciliviliseret samfund.


Liv, Frihed og Ejendom, er forudsætninger for, at et menneske kan leve som et menneske!

Back To Top